VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Autor: Juraj Vozár, 28.01.2016